روش جهادی آن نیست که نسبت به مخالفین و دشمنان خود خشونت بورزی و هیچ انعطافی نشان ندهی.

روش جهادی آن نیست که کینه های دیرین را در ذهن خود زنده نگه داری و به دنبال فرصت برای کوبیدن حریف باشی.

روش جهادی و زندگی جهادی آن است که هرگز و تحت هیچ شرایطی از مخفی کاری برای رسیدن به هدفت استفاده نکنی. بلکه هر هدفی برای خود در نظر گرفتی، با روش های انسانی آن را پیگیری کنی و اگر کسانی سد راه تو شدند، در دفاع از هدفت، قد علم کنی و به کنج مخفی کاری نخزی. از روش پیچاندن یا دور زدن حریف استفاده نکنی.

زندگی جهادی، یعنی زندگی بدون ریا، بدون رشوه، بدون رانت، بدون شنود، بدون سیاست ورزی های مزورانه و شیطانی.

زندگی جهادی یعنی زندگی در شفافیت و تمامیت. 

(تمامیت یعنی یکپارچگی، یگانگی، Integrity)