با سلام و آروزی بینایی برای همهء دانایان

این سایت در راستای عمق بخشی به فهم و ادراک ما از جهان و دین و خدا شکل گرفته است.

سخت گیری و تعصب خامی است / تا جنینی؛ کار ؛ خون آشامی است

اگر باب گفتگو بین ما باز باشد، امید هر  گونه درک تازه ای می توان داشت. اما اگر باب گفت و گو بسته شد و کار به تعصب و اثبات خویشتن رسید، چوب خشک خواهیم شد و یا سنگ سخت و در این صورت با جهنم تناسب بیشتری خواهیم داشت تا با بهشت.

تجربه چندین ساله تماس با نسل جوان و جویای کمال به بنده نشان داده است که در صورتی که به درک و فهم ایشان بها داده شود و خوراک فکری مناسب در اختیارشان قرار گیرد، اکثر جوانان مسیر رشد و کمال و تعالی را مجدانه طی خواهند کرد و نه تنها خود به پویائی و نشاط می رسند بلکه اطرافیان خود را نیز به شور و حرکت درخواهند آورد.

هیچ سوالی بی پاسخ نیست. هیچ سوالی کفر نیست. بپرسید. هر چیز که ذهنتان را مشغول داشته است مطرح کنید. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی. هر چه می خواهد دل تنگت بگوی.

.

در مطالب این سایت، هر جا با کلمه عشق برخورد کردید بدانید که عشق بی قید و شرط مد نظر است. یعنی عشقی که شامل حال همه انسان ها و همه مخلوقات الهی می شود و چیزی را و کسی را استثنا نمی کند. همانی که که مولوی و حافظ پرچمدارش بوده اند و توضیح آن در کتب دکتر وین دایر آمده است.

.

.

بهشتی باشید و شجاعت عشق را در خود پرورش دهید.