مهم نیست که سخن طرف مقابل تو تا چه اندازه حکیمانه باشد و باچه شور و حرارتی بیان شود. مهم آن است که آیا تو شجاعت خطر کردن داری یانه؟

آیا شجاعت بیرون زدن از منطقه امن عادت هایت را داری یا نه؟

آیا می توانی دل به دریا بزنی و با ناشناخته مواجه شوی؟