یکی از دوستان محقق بنده با خواندن مطلب قبل سوالاتی را مطرح کرد.

پاسخی که به ایشان داده شد برای همه عزیزان اهل نظر می تواند مفید واقع شود.

متن این نامه را می توانید در قالب PDFاز اینجا دریافت کنید.