به یاری خداوند متعال و همراهی دوستان عزیز، در روز چهارشنبه 25 آذرماه 94 جلسه ششم محفل انس با مولانا در مرکز آموزش عالی آسیا برگزار شد. (این جلسه، استثنائاً در روز چهارشنبه برگزار شد)

موضوع بحث این جلسه، ارتباط ثروت و معنویت و شرح دنیای مذموم و ممدوح بود.

در این جلسه غرل شماره 765 دیوان شمس و برخی ابیات مثنوی برای دوستان قرائت و توضیح داده شد.

هله نومید نباشی که تو را یار براند
گرت امروز براند نه که فردات بخواند


در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند


و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها
ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند


نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد
نهلد کشته خود را کشد آن گاه کشاند


چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر
تو ببینی دم یزدان به کجا هات رساند


به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او
نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند


همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد
بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند


دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش
به کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند


هله خاموش که بی‌گفت از این می همگان را
بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند